Vrouwen Actief

Volkel

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

1. Dit huishoudelijk reglement heeft de statuten als basis en geeft inzake de bepaling daarvan nadere bijzonderheden.

 2. Lidmaatschap.
a)      Door het feit van toetreding onderwerpen de leden zich aan de bepalingen welke in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn omschreven en voorts aan de daarnaast door het bestuur van de algemene ledenvergadering te nemen besluiten.
b)      De leden hebben het recht de jaarvergadering en de ledenvergadering van de vereniging bij te wonen en voorstellen in te dienen bij het bestuur. 
c)      De leden hebben bovendien het recht uit haar midden kandidaten voor een bestuursfunctie voor te dragen Een zodanige voordracht moet door tenminste tien leden worden gesteund en uiterlijk 7 dagen voor de vergadering zijn ingediend.
d)      Deelname aan activiteiten van de vereniging is op eigen risico. Het bestuur is hiervoor niet aansprakelijk.
e)      Als u zich voor een activiteit aanmeldt, waarbij een financiële bijdrage wordt gevraagd en u niet deelneemt, wordt dit bedrag toch in rekening gebracht, tenzij de vereniging de kosten niet hoeft te betalen. 

3. Einde opzegging.
a)      Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk aan het bestuur en wel vóór 30 november van het komende verenigingsjaar.
b)      Het bestuur kan tot royement besluiten bij gedragingen of handelingen, die de goede naam van de vereniging kunnen schaden of bij handelingen in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement. 

4. Bestuur.
a)      Het bestuur is met de dagelijkse leiding belast.
b)      De leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van 3 jaar en zijn voor 3 jaar herkiesbaar.
c)      Op de datum waarop de statuten in werking treden wordt door het bestuur een rooster van aftreden opgesteld (zo er althans nog geen rooster van aftreden bestaat).
d)      Voorzitter en secretaris kunnen niet op hetzelfde tijdstip aftreden. Over de tijdstippen van aftreden wordt zo nodig geloot.
e)      Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in de ontstane vacature voorzien.
f)       Een bestuurslid dat aftreedt of van haar functie wordt ontheven draagt alle in haar bezit zijnde geld en bescheiden die aan de vereniging behoren of daartoe gerekend kunnen worden onmiddellijk aan de voorzitter c.q. aan de plaatsvervangende voorzitter af. 

5 Verkiezing bestuur.
Bij de verkiezing van een voorzitter wordt in de eerste ronde het aantal bestuursleden aangevuld.
Hiervoor kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Degene die de meeste stemmen behaalt, is gekozen.
In de tweede ronde wordt uit de bestuursleden door bestuur en leden de voorzitter gekozen.
De overige bestuursfuncties worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

6. Besluiten.
a)      Ieder bestuurslid brengt een stem uit.
b)      Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen voor zover in de statuten niet anders is bepaald.
c)      Besluiten over belangrijke zaken worden genomen met 2/3 meerderheid van stemmen. Of iets belangrijk is, wordt door de vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen.
d)      Ingeval van het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
e)      Een ongeldige stem wordt geacht niet te zijn uitgebracht. 

7. Jaarvergadering.

De algemene ledenvergadering wordt gehouden binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar. De oproep tot deze vergadering wordt, vergezeld van de agenda en eventueel de voordracht van de kandidaten voor bestaande bestuursvacatures.
In de jaarvergadering wordt aan de orde gesteld:
a)      Het verslag van het afgelopen verenigingsjaar.
b)      De rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar.
Ieder jaar moet de ledenvergadering het jaarverslag en het gevoerde beleid goedkeuren. Na goedkeuring ondertekent de voorzitter de stukken.
c)      De aanwijzing van een uit 2 leden bestaande kascommissie.
d)      Programma-activiteiten komend jaar.
e)      Bestuursverkiezing.
f)       Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
g)      Bij stemming over personen is zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen en is zij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen.   

8. Verenigingsjaar.
Het boekjaar en activiteitenprogramma loopt van 1 januari tot en met 31 december.  

9. Attenties;
a)Het bestuur overlegt of de zieke een kaartje, bezoekje of een attentie ontvangt, soms in overleg met desbetreffend persoon of familie.
b) Bij overlijden van een lid of gezinslid wordt een kaart gestuurd en/of een bezoekje gebracht. Alles in overleg.
c) Bij jubilea e.d. stuurt het bestuur in principe een felicitatiekaart, bij uitnodiging volgt een attentie. Op 16 mei 2019 is vastgesteld dat dit € 20,- mag kosten.

10) Vervoerskosten;
Meerijden naar een activiteit betaald men aan de bestuurder € 2,50

11) Contributie;
Deze dient te worden voldaan vóór 1 februari. Wordt men lid in het lopende jaar wordt contributie naar rato berekend. 

12) Bestuurskosten;
Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding.

13) Overig;
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.