Vrouwen Actief

Volkel

Statuten

   

STATUTEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam en zetel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1. De vereniging draagt de naam: Vrouwen Actief Volkel. --------------------------------------------- 
              2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Uden. ---------------------------------------------------------------- 
Doel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             1. Het doel van de vereniging is contactpunt te zijn voor en een bijdrage te leveren aan de ----      
                 ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw, zowel wat betreft haar persoonlijk leven als -----
                 met betrekking tot haar plaats in de samenleving. ------------------------------------------------------    
              2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten waarin -----
                 ontplooiing, ontmoeting en ontspanning centraal staan. ---------------------------------------------- 
Duur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----------------------------------------------------  
              2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste ------ 
                 boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar-------- 
                 volgende op het jaar van de oprichting. ------------------------------------------------------------------- 
Lidmaatschap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1.  De vereniging kent leden. ------------------------------------------------------------------------------------- 
              2.  Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het ------ 
                  bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven--------------
                  verklaring. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                  Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot -
                  toelating besluiten. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
              3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging ----- 
                  worden verkregen. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1. Het lidmaatschap eindigt: -------------------------------------------------------------------------------------  
              a.          door de dood van het lid; ----------------------------------------------------------------------------  
              b.           door opzegging door het lid; ------------------------------------------------------------------------  
              c.           door opzegging door de vereniging; --------------------------------------------------------------  
              d.          door ontzetting. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                      -2-

              2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van - 
                  een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een -----------
                  opzeggingstermijn van ten minste vier weken. ----------------------------------------------------------  
                  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
                  einde van het eerstvolgende boekjaar. --------------------------------------------------------------------  
                  Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: --------------------------------------------------------------------  
              a.          indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten - 
                             voortduren; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
              b.           binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt - 
                             of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of -------------- 
                             medegedeeld; ------------------------------------------------------------------------------------------  
              c.           binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de --- 
                             vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. --------------------------------------------- 
              3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het -------- 
                 lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan: ---------------------------------------------------  
              -            wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een ----- 
                           november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging -------  
                             over het lopende boekjaar heeft voldaan;-------------------------------------------------------  
              -             wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment - 
                            door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. -----------------------------------  
                 De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. --------------------------------------------------------  
                 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
                 einde van het eerstvolgende boekjaar. --------------------------------------------------------------------  
                 De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg ------ 
                 hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het --------------- 
                 lidmaatschap te laten voortduren. ---------------------------------------------------------------------------  
                 De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. ------------------------ 
              4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd -
                 met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid ---
                 de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo
                 spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het ------------- 
                 betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in -------- 
                 beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. ----------------------------------------------------  
                 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een ------------- 
                 geschorst lid heeft geen stemrecht. ------------------------------------------------------------------------ 
              5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage - 
                  voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. --------------------

                                                                                                      -3-

Donateurs ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is ----------
                  bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. ------------------------- 
              2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, ------ 
                 waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. ------ 
              3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. --
                 Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. --------------- Contributies ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt --------------- 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. ------------------------------------------------------------- 
Bestuur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, -
                 die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. -------- 
              2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van - 
                 de vereniging. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
                 De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. ------------------------------ 
              3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ------------ 
                  ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit - 
                  tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte ---------
                  stemmen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden --- 
                 daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid ------ 
                 gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door -- 
                 een raadsman doen bijstaan. -------------------------------------------------------------------------------- 
              5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een -- 
                  jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene -- 
                 ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te -------- 
                 maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is twee (2) maal ---------------- 
                onmiddellijk herbenoembaar. -------------------------------------------------------------------------------- 
              6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft --
                 het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een -------------- 
                 algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de -- 
                orde komt.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen - 
                 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing. ----------------------------------------------------

                                                                                                      -4-

Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ------------------------------------------- 
              2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, --------- 
                 bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding --
                 of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de ---- 
                vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde ------- 
                sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ------------- 
Artikel 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ------------------------------------------------------------ 
              2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de ---
                 secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. - Algemene ledenvergaderingen ------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging ------
 statutair is gevestigd. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de --- 
                 donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ---------------- 
                 ledenvergadering zijn uitgenodigd. -------------------------------------------------------------------------  
                 Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing ----- 
                 wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. ------------------------------ 
              2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene --------------- 
                  ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde ------------ 
                  schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan --
                  voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. ------------------------------------ 
              3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering - 
                 bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een ------- 
                 besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand ---------- 
                 komen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering --- 
                  worden gehouden. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
              5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is ----
                 voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ----------
                 stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de --------
                 stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen ------- 
                 meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt ---
                 herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na - 
                tussenstemming. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                      -5-
              
Artikel 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens--------------- 
                  afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. -------------------------------------------------  
                  Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. --------- 
              2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de ---
                 uitslag van een stemming, is beslissend. ----------------------------------------------------------------- 
                 Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over --
                 een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -------------------------------------------------------------------  
                 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
                 daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de ---- 
                 vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk --------------
                 geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -------------------------------------------  
                 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke ------------ 
                 stemming. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de --
                  secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. -----------------------------------
                  Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering ------
                  vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering -- 
                  ondertekend. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. --------------------------------------  
                  Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes --- 
                  maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de -----
                  algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn -- 
                  jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het -- 
                  legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan ----
                  de algemene ledenvergadering over. ----------------------------------------------------------------------  
                  Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening ---
                  van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding ------------- 
                  gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke -
                  bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen. ------------------------------------------------------ 
              2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene -
                  ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als ---------- 
                  bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene -------
                  ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van --- 
                  het bestuur mogen uitmaken. -------------------------------------------------------------------------------- 
              3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door ------- 
                  haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te ----- 
                  tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. ---------------------- 
              4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken. ----------------------------------- 

                                                                                                      -6-                

              5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige -------                    
             kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. --                    
             De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen ---                    
             uit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------               
            1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het ----                   
                wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. -------------------------------                
           2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden                    
                is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te -------                   
               houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. --------------------------------------------                   
               Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de -----                    
               verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de ---                    
               wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Volkel ---                   
               veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden ------------                    
               belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. ------------------               
           3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk --------------
              mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. ----------                    
              Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. -------------------------------- 
Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
          1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene -----                           
               ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de -               
               statuten zal worden voorgesteld. ---------------------------------------------------------------------------               
           2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel --                    tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de ----                   vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is -                   opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de ----                   afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. -----------------------------------------                           
           3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden ------                    besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte ----                   stemmen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------                
             4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is --------------                  opgemaakt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
                 Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. -----         

                                                                                           - 7-                

             5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ----------------                   
                  ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit               
                   tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. ------------------------------------               
             6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging -                   
                  en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, -----                   neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken ------------                  
                  gehouden register. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ontbinding en vereffening ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
            1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een ----                    besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. ------------------                
            2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de ------------                    bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met ---                   het doel van de vereniging. -----------------------------------------------------------------------------------                
            3. De vereffening geschiedt door het bestuur. --------------------------------------------------------------               
            4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar -                   vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten --------                    zoveel mogelijk van kracht. -----------------------------------------------------------------------------------                     
                  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam -------                    worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". --------------------------------------------------------               
           5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten ------                   meer aanwezig zijn. --------------------------------------------------------------------------------------------                
            6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard -----------                    gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de -------                   vereffenaars als zodanig is aangewezen. ----------------------------------------------------------------- 
Reglementen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Artikel 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
             1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, ------                    waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig ------                   wordt voorzien. --------------------------------------------------------------------------------------------------                
              2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze -----                    statuten. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
              3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel ---                    16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. -------------------------------------------------- 
Slotbepaling ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet ----  door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ---------------------------------------- 

                                                                                                       -8-  

Slotverklaring ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ten slotte verklaarden de comparanten: ------------------------------------------------------------------------- 
Als lid van de vereniging treden toe alle oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden: ------                
1. mevrouw Petronella Johanna Maria de Bruin, voornoemd, met de statutaire functie van ---                   'voorzitter'; --------------------------------------------------------------------------------------------------------                
2. mevrouw Johanna Antonetta Henri Jonkers, voornoemd, met de statutaire functie van -----                    'secretaris; --------------------------------------------------------------------------------------------------------                
3. mevrouw Gerdina Regina Maria de Mol, voornoemd, met de statutaire functie van ----------                  'penningmeester'; -----------------------------------------------------------------------------------------------                
4. mevrouw Odilia Maria Antonia Verheijen, voornoemd, als bestuurslid; ---------------------------                
5. mevrouw Aloysia Cornelia Maria Keeris, voornoemd, als bestuurslid; -----------------------------                
6. mevrouw Johanna Petronella Antonetta de Vocht, voornoemd, als bestuurslid. ---------------- 

SLOT AKTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, -------- 
notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. - 
DEZE AKTE is in minuut verleden te Uden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ---- 
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben ------------- 
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden ----- 
van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben ------- 
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. ----------------------------------------------------------- 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ---- 
ondertekend. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------