Vrouwen Actief

Volkel

Privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vrouwen Actief Volkel (hierna: “Vrouwen Actief”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt/bent van Vrouwen Actief of om een andere reden persoonsgegevens aan Vrouwen Actief verstrekt , geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. ( dit beleid is ook altijd op te vragen bij het secretariaat van Vrouwen Actief en zal tzt te vinden zijn op onze website)

1.    Verantwoordelijke
1.1 Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
     de secretaris en penningmeester van Vrouwen Actief, KVK 72325038
     De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via
vrouwenactiefvolkel@gmail.com
   Contactadres; Brabantstraat 7 5408 PS Volkel
1.2 Verantwoordelijke voor de verwerking van de e-mail adressen is:
     de secretaris van Vrouwen Actief.
     De functionaris e-mail beheer is bereikbaar via vrouwenactiefvolkel@gmail.com
     Contactadres; Brabantstraat 7 5408 PS Volkel

2.    Welke gegevens verwerkt Vrouwen Actief voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens             verwerkt:
     a) voor- en achternaam
     b) adresgegevens en eventueel postadres
     c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geboortedatum, bankrekeningnummer (indien nodig)
2.2 Vrouwen Actief verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de    volgende doeleinden:
      a) je naam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres wordt gebruikt  
          voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van 
          de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, voor 
          het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van 
          Vrouwen Actief.
      b) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld 
          activiteiten, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je
      te vragen naar je ervaringen met Vrouwen Actief en je te informeren over de ontwikkelingen van
      Vrouwen Actief.

E-mail berichtgeving:
Vrouwen Actief gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Vrouwen Actief te sturen. Afmelding voor deze mailings is ten alle tijden mogelijk door een e-mail met je afmelding te sturen naar vrouwenactiefvolkel@gmail.com

3.    Bewaartermijnen
Vrouwen Actief verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.    Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vrouwen Actief passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zie bijlage 1.

5.    Inzagerecht, recht van verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Vrouwen Actief kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in
      te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
      Vrouwen Actief zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover
      informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de ( verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in
      artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Vrouwen Actief je persoonsgegevens verwerkt of je
      verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met Vrouwen Actief.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
      ledenadministratie:
vrouwenactiefvolkel@gmail.com 

6.    Website
Door lid te zijn van Vrouwen Actief gaat u akkoord dat Vrouwen Actief foto’s, nieuws en berichten van activiteiten van Vrouwen Actief op haar website plaatst. U heeft het recht om deze te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar vrouwenactiefvolkel@gmail.com Vrouwen Actief zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.    Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via een nieuwsbrief bekend gemaakt.

 8.    Door lid te zijn van Vrouwen Actief gaat u akkoord met het privacybeleid van Vrouwen Actief 
        Volkel

 

 BIJLAGE 1.
Technische en organisatorische maatregelen t.a.v. privacybeleid.

 Vrouwen Actief Volkel KVK: 72325038

 Leden administratie en e-mail administratie:
Beheerder: secretaris Vrouwen Actief Volkel
E-mail beheerder: Secretaris Vrouwen Actief Volkel

 Technische maatregelen t.a.v. de ledenadministratie:
1. De ledenadministratie staat op een computer die beveiligd is met een wachtwoord  en op een USB stick en wordt zorgvuldig bewaard.
2. E-mailadressen staan op een computer die beveiligd is met een wachtwoord.
3. Nieuwe leden worden geïnformeerd over het privacybeleid.
4. Nieuwe leden kunnen lid worden nadat ze het privacybeleid voor akkoord getekend hebben.